top of page

Föreläsning och intervju med Ingela Visuri


Ingela Visuri är lektor vid Högskolan Dalarna och hennes forskning berör kognitiva perspektiv på religion. Våren 2019 disputerade hon i Religionsvetenskap vid Södertörns högskola och därefter fick hon ett post doc-projekt i vilket hon undersöker autism och socialt/teoretiskt lärande i pedagogiska lajv.


I denna video presenterar Ingela sin avhandling Varieties of supernatural experience. The case of high-functioning autism och därefter följer Gunilla Gunner upp presentationen med ett antal frågor.


Länk till Ingela Visuris avhandling: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1314310/FULLTEXT01.pdf.

bottom of page