top of page
Historia

Historia

Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bildades 1906. Vid den tiden var teologi ett ämnesområde som värnade om kristendom och som fanns vid universiteten i Lund och Uppsala. Andra religiösa traditioner studerades endast som hjälpämne till teologi, som religionshistoria. Syftet var att främja religionsvetenskaplig forskning och diskussion i huvudstaden, fritt från teologisk norm. Studiet av andra religiösa traditioner – vid sidan av kristendom – var centralt.

Några av initiativtagarna var kyrkoherden Samuel Fries, rabbinen Gottlieb Klein, Swedenborgspastorn Albert Björck samt historikern och rösträttsaktivisten Lydia Wahlström. Alla var vänner till Nathan Söderblom, som senare blev ärkebiskop och fredspristagare. De hade varit engagerade i den religionsvetenskapliga kongressen vid Stockholmsutställningen, 1897 där just vetenskapliga studier, inte teologi, stod i fokus.

1906 års perspektiv präglar Sällskapet än idag. Det syns i bredden av föredrag och studiebesök som arrangeras, liksom i de olika publikationer som erhåller ekonomiskt stöd ur publikationsfonden. Medlemskap är öppet för en intresserad allmänhet.

Hösten 2013 utkom antologin Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige (Molin & Sorgenfrei Akademiska). Den presenterar Sällskapets historia och det sammanhang där Sällskapet grundades. I en bilaga förtecknas en historik över ordförande, styrelseledamöter, arrangerade föreläsningar samt bidrag som förmedlats ur publikationsfonden.

Klicka här för att läsa antologin Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige i PDF-format.

Klicka här för att läsa bilagan över ordförande, styrelseledamöter, arrangerade föreläsningar samt bidrag som förmedlats ur publikationsfonden.

Styrelsen

Styrelsen

I styrelsen för Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm sitter:

 

Ordförande: professor Lena Roos

Sekreterare: docent Hanna Stenström

Kassör: Fil dr Henrik Ohlsson

Ledamot: docent Emin Poljarevic

Klicka här för att läsa Religionsvetenskapliga sällskapets stadgar (uppdaterade 2022).

Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bjuds du in till Sällskapets offentliga föredrag. Varje vår arrangeras en vårutflykt till en religionsvetenskapligt intressant plats i Stockholm med omnejd. Årsmötet hålls traditionsenligt i september med förhandlingar och föredrag.


Du ansöker om medlemskap hos styrelsen (kontaktuppgifter nedan). Därefter betalar du 100 kr på bankgiro 577-5804 med Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm som mottagare. Den som så önskar, kan betala 1000 kr för ett livstidsmedlemskap. Ange e-postadress, eftersom medlemsutskick sker per e-post.

Välkommen!

Kontakt

Kontakt

Du når Religionsvetenskapliga sällskapet genom att maila eller posta oss på följande adresser:

relvetsall@gmail.com

Religionsvetenskapliga sällskapet 
c/o Lena Roos 
Långmyran 467
740 20 Vänge

bottom of page